شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
توضیحات
  • تعیین اختلاف رنگ جوهرها
  • ظاهر سازی نوشته های نامرئی ، پاک شده ، لاک گرفته و مخدوش شده 
  • مشخص نمودن الیاف و جوهرهای رنگی و فلورسانس
  • مشخص نمودن پاک شدگی های فیزیکی و شیمیایی
  • بررسی نوشته های کهنه ، قدیمی و آب دیده
  • بررسی نوشته های سوخته شده