شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
توضیحات

ورود و خروج به سایت اصلی و اتاقهای جانبی یک مرکز داده، باید همواره کنترل و مانیتور شود. تجهیزات کنترل دسترسی این امکان را می دهند که بر اساس کدها و یا تشخیص های بیومتریک، زمان ورود و خروج افراد یا مدت حضور آنها در بخشهای مختلف کنترل شود.

فرایند تحلیل و بررسی ریسک های ورود و خروج افراد باید ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد و نواحی مختلف سایت بر حسب اهمیت کلی و نیز اهمیت از دیدگاه کارفرما بررسی گردد. بر همین اساس هر سایت با توجه به تعداد فضاهای مستقل آن، ناحیه بندی شده و بر اساس نتیجه تحلیل حساسیت، به سیستم های مختلف کنترل دسترسی مجهز می شود. هدف نهایی سیستم کنترل دسترسی، تشخیص بصری افراد ورودی و خروجی و ثبت دقیق زمان آن بر حسب چهره افراد و یا اثر انگشت و یا کد رمز آنهاست. در سایت‏های کامپیوتری ممکن است در بعضی نواحی به دلیل اهمیت بیشتر علاوه بر کنترل ورود، کنترل خروج نیز انجام شود و به عبارتی کنترل دسترسی در دو سمت درها قرار گیرد.

تصاویر